Voornemen Inspiratie voor 2020!

Hee peepz, ik hoop dat jullie allemaal een fijne jaarwisseling hebben gehad en jullie 10 vingers en tenen er nog aan zitten! Ik ben momenteel in Zwitserland, waar ik gezellig met vrienden het nieuwe jaar heb ingeluid. In deze blogpost vertel ik jullie over mijn voornemens voor 2020, mogelijke voornemens ook voor jou (voor wat inspiratie :)) en vertel ik over mijn heerlijke kerstdagen. Lees je gezellig mee?

Kerstdaagjes

Mijn kerstdagen waren gezellig! Kerstavond is mijn oma komen eten en hebben we heerlijk een stukje vlees, groente en rusti gegeten. Hieronder de foto. Mijn oma is lekker blijven slapen en de volgende dag zijn we naar de familie van mijn moeder geweest. We hebben lekker met z’n alle bij mijn tante gegeten. Iedereen had verschillende gerechten en wijn mee. We zijn rond 22:15 weggegaan, want de volgende ochtend zaten we om 06:30 weer in de auto op weg naar Zwitserland! Kortom de kerstdaagjes waren gezellig!

Dit waren mijn voornemens voor 2019!

Zoals jullie misschien nog weten (de langere lezertjes) heb ik begin van 2019 een doelen lijst gemaakt en gedeeld met jullie. Laten we die er even bij pakken!

Oké, laten we eens kijken wat we hebben gehaald!

Wolkje 1: Me meer richten op andere Instagram accounts = Gehaald!

Wolkje 2: Meer bloggen (liefst 1 blog per week) = In het begin van het jaar was dat wat moeilijker vanwege examens en school. Maar vanaf september heb ik het aardig voor elkaar gekregen, dus ik vind het een gehaald doel!

Wolkje 3: Niet meer dingen uitstellen = Helaas is dat te veel gebeurd dus helaas niet gehaald…

Wolkje 4: Letten op suikers = Op dit doel ben ik heel trots! Ik heb veel gelet op mijn eten, ook vanwege mijn acne. Zeker gehaald!

Wolkje 5: Mezelf meer verwennen = Dat heb ik dit jaar veel meer gedaan, want voor jezelf zorgen is erg belangrijk! Gehaald1

Wolkje 6: De 100 volgers op @Travelanlong = Gehaald!

Wolkje 7: De 1000 volgers op @annedegrund = Helaas nog niet.

Wolkje 8: De 100 volgers op @byannedegrund = Gehaald!

Wolkje 9: Meer schrijven op papier = Helaas niet, zeker een doel voor 2020!

Wolkje 10: Aangenomen worden op Grafisch Lyceum = YES ZEKER GEHAALD!

Wolkje 11: Examen halen = YES OOK GEHAALD!

Wolkje 12: Beter mijn nagels verzorgen = uhm zeker niet gehaald, doel voor 2020!

Wolkje 13: Meer campagnes, samenwerkingen = Dit is iets wat je natuurlijk niet kan doen, hier word je grotendeels door gevraagd, maar in 2019 een paar gehad! = Half gehaald hihi!

Wolkje 14: Vooruit denken = Gehaald!

Wolkje 15: Alle F proeven halen (dat is van paardrijden) = Nog niet gehaald!

Wolkje 16: Meer water drinken = Helaas niet voldoende genoeg. Ben erg streng voor mezelf wat betreft voeding, dus deze niet gehaald. Heb je mijn blogpost over water drinken gezien? Klik dan hier!

Wolkje 17: Meer met mode gaan doen = Gehaald! 12 Winter Outfits

Wolkje 18: Meer met fotografie gaan doen = Yes gehaald, heel veel mooie shoots mogen doen afgelopen jaar! Klik hier over mijn fotografie!

Wolkje 19: Alle ideeën daadwerkelijk uitwerken = Yes, zoals de Content Planner voor Bloggers en Ondernemers!

Wolkje 20: De 150 bezoekers halen op de blog = Gehaald!

Zo dit waren mijn voornemens van het afgelopen jaar. Heel veel heb ik er wel gehaald, andere net niet. Dat maakt niks uit, onthoud dat!

Mijn persoonlijke voornemens 2020!

1: Nog meer op mijn voeding letten en zoveel meer water drinken!

2: Mijn nagels beter verzorgen

3: Zo min mogelijk dingen uitstellen!

4: 500 bezoekers op de blog? Gaan we dat halen jongens? Ik heb er vertrouwen in!

5: 1x per week een blogpost

6: 400 volgers op @Byannedegrund

7: 300 volgers op @Travelanlong

8: 1000 volgers op @Annedegrund

9: Nog meer gastblogger verhalen hier delen op de blog! Verhaal van Kim al gelezen? 

10: Meer sporten, super cliche…

11: Nog beter worden in paardrijden en groeien in mijn ontwikkeling!

12: Meer schrijven op papier

13: Eigen E-book schrijven, omg!

14: Nog meer leuke “producten” voor jullie maken

15: Een artikel schrijven voor een andere website/blog

16: AF en toe iets kleins geven aan mijn moeder/vader

Ook mogelijke 16 voornemens voor jou!?

1: Meer sporten

2: Meer jezelf verwennen

3: Examens/ studie halen

4: Groeien in jezelf

5: Meer complimentjes geven aan anderen

6: Positiever denken

7: Meer met vrienden wat gaan doen

8: Meer met familie samen zijn

9: Op reis gaan!

10: Ook een eigen E-book of boek schrijven

11: Minder op je telefoon zitten en meer genieten van het leven

12: Meer je kamer/huis schoonmaken

13: Iets nieuws uitproberen

14: Iets (of meerdere dingen) van je bucketlist afstrepen

15: Geld sparen en minder geld aan onzin dingen uitgeven

16: Een keer vrijwilligerswerk doen

Dit waren de voornemens van mij, waar jij misschien ook nog je lijstje mee kan aanvullen! Fijne avond peepz!

X Anne

-ENGLISH-

Hey peepz, I hope you all had a great New Year and your 10 fingers and toes are still attached! I am currently in Switzerland, where I have started the new year with friends. In this blog post I tell you about my resolutions for 2020, possible resolutions also for you (for some inspiration :)) and I tell you about my wonderful Christmas days. Are you reading along?

Christmas days

My Christmas days were fun! Christmas Eve my grandmother came to eat and we had a delicious piece of meat, vegetables, and rusty. Below the photo. My grandmother slept well and the next day we went to my mother’s family. We all had a nice meal with my aunt. Everyone brought different dishes and wine. We left around 10:15 pm because the next morning we were back in the car at 6:30 am on our way to Switzerland! In short, the Christmas days were fun!

These were my plans for 2019!

As you may still know (the longer readers) I made a list of goals at the start of 2019 and shared it with you. Let’s get that one!

(Picture above)

Okay, let’s see what we achieved!

Cloud 1: Focus more on other Instagram accounts = Achieved!

Cloud 2: More blogging (preferably 1 blog per week) = At ​​the beginning of the year that was a bit more difficult due to exams and school. But from September onwards I managed to get it right, so I think it’s an achieved goal!

Cloud 3: Not to postpone more things = Unfortunately too much happened so unfortunately not achieved …

Cloud 4: Watching sugars = I am very proud of this goal! I paid a lot of attention to my food, also because of my acne. Certainly achieved!

Cloud 5: Pamper myself more = I did that much more this year because taking care of yourself is very important! Passed1

Cloud 6: The 100 followers on @Travelanlong = Achieved!

Cloud 7: The 1000 followers on @annedegrund = Unfortunately not yet.

Cloud 8: The 100 followers on @byannedegrund = Achieved!

Cloud 9: More writing on paper = Unfortunately not, certainly a goal for 2020!

Cloud 10: Adopted on Graphic Lyceum = YES SURE YOU WILL BE TAKEN!

Cloud 11: Passing the exam = YES TAKEN!

Cloud 12: Better take care of my nails = Uhm certainly not achieved, goal for 2020!

Cloud 13: More campaigns, collaborations = This is, of course, something you cannot do, you are largely asked for this, but had a few in 2019! = Half achieved Hihi!

Cloud 14: Thinking Forward = Achieved!

Cloud 15: Pass all F tests (that is from horse riding) = Not yet achieved!

Cloud 16: Drinking more water = Unfortunately not enough. I am very strict about nutrition, so this is not achieved. Have you seen my blog post about drinking water? Then click here!

Cloud 17: Doing more with fashion = Achieved! 12 Winter Outfits

Cloud 18: Going to do more with photography = achieved Yes, many beautiful shoots were allowed to do last year! Click here about my photography!

Cloud 19: All ideas work out = Yes, such as the Content Planner for Bloggers and Entrepreneurs!

Cloud 20: Get 150 visitors on the blog = Achieved!

So these were my intentions of the past year. I have achieved a lot, others just not. It doesn’t matter, remember that!

My intentions 2020!

1: Pay more attention to my diet and drink so much more water!

2: Take better care of my nails

3: Postpone as few things as possible!

4: 500 visitors to the blog? Are we going to get that guys? I have faith in it!

5: 1x a week a blog post

6: 400 followers on @Byannedegrund

7: 300 followers on @Travelanlong

8: 1000 followers on @Annedegrund

9: Share even more guest blogger stories here on the blog! Read Kim’s story already?

10: More sports, super cliche …

11: Becoming even better in horse riding and growing in my development!

12: More writing on paper

13: Write a E-book, omg!

14: Make even more fun “products” for you

15: Write an article for another website/blog

16: Give something small to my mother/father from time to time

Also possible 16 resolutions for you !?

1: More sporting

2: More spoiling yourself

3: Passing exams/studies

4: Grow in yourself

5: Give more compliments to others

6: Think more positively

7: More to do with friends

8: More being with family

9: Going on a journey!

10: Also write your own E-book or book

11: Sit less on your phone and enjoy life more

12: More cleaning your room/house

13: Try something new

14: Tick off something (or several things) from your bucket list

15: Save money and spend less money on nonsense things

16: Doing volunteer work once

These were my intentions, with which you might also be able to supplement your list! Have a great evening peepz!

X Anne