WELKOM

Lieve, lieve lezertjes… Mag ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe blog: TRAVELANLONG.COM. Ja, je ziet het goed. Een compleet nieuwe blog, nieuwe naam en een nieuwe Layout. Zal ik maar snel beginnen met alles aan jullie te vertellen? Lees je gezellig mee?

Hoe het allemaal begon

Het begon toen ik iemand online vond die een blogging coach was. Thesheapproach, was haar blog. Ik raakte compleet aan het lezen en met mijn oog op de toekomst voor mijn blog kon ik niet meer stoppen. Ik wist dat ik ooit meer zou willen doen met (voormalig) Anneblognl. Ik wilde graag mijn blog laten hosten en een domein naam, voor een professionelere uitstraling. Ik heb daarom ook veel gemaild met Ana (thesheapproach), voor wat hulp en uitleg over dingen. Na een half jaar veel lezen en mailtjes ben ik wat plannen gaan maken met wat ik wilde doen. Ik wist al dat ik wilde dat mijn blog werd gehost en een domein naam kreeg. Daarnaast zat ik ook veel na te denken over het schrijven in het Engels, voor mijn buitenlandse lezertjes. Maar ook de thema hoe mijn blog eruit zag wilde ik anders, widgets, plugins, extra tools, beveiliging, een nieuwsbrief, alles zat ik mijn hoofd.

Hosting

Na iets meer dan een half jaar ben ik het Blogging Course Ebook gaan kopen bij Ana. Ik had gewoon nog meer informatie nodig als ik dit wilde doorzetten 🙂 Hoewel ik nog steeds dezelfde blog had ben ik er wel in gaan lezen. Ik kwam uit bij hosting en ben wat research gaan doen. Bluehost was een optie, maar kwam er al snel achter dat dat programma niet voor mij was weggelegd. Ik ben gaan zoeken op Nederlandse Hosting bedrijven. Ik kwam uit bij blogs die over hosting schreven en andere hosting bedrijven reviews gaven. Dat is nou wat ik zocht dacht ik: goede vergelijking kunnen maken van verschillende bedrijven.

Toen viel me iets op: het bedrijf SiteGround. Een engels hosting bedrijf met een datacenter in Amsterdam. Ik ben hun site gaan bezoeken en meer gaan lezen over wat hun te bieden hadden. Een duidelijke website, voor mij met alles erop en eraan. Ik had natuurlijk wat vragen, en ben dus, net zoals bij Bluehost, hun live chat gaan bezoeken. Super hulp, ik kan niks anders zeggen. We waren weer een aantal maandjes verder en ben met mijn moeder gaan praten over dit. Ze was heel enthousiast en is ook de website gaan bekijken en samen heb ik mij dan eindelijk aangemeld bij Siteground! Ik had ondertussen in die maanden al een nieuwe naam bedacht, want ik wilde graag fris nieuw beginnen. Alles ingevuld en tada, daar was dan TRAVELANLONG!

De blog

Oke! Het host “gedoe” was geregeld en ik kon eindelijk gaan denken wat ik graag wilde binnen de blog gebeuren. Via de blogs en het Ebook van Ana was ik ook terecht gekomen bij CreativeMarket. Een markt waar je templates en alles kan kopen ivm met je layout van Social media, maar ook websites. Ik heb daar een thema gekocht voor weinig (je kan je prijsindicatie aangeven) en alles geïnstalleerd. Super handig, want bij mijn template (ik denk elke wel) zit een instructie hoe je alles moet installeren. Ik ben er meerdere dagen mee bezig geweest om alles goed te krijgen, dus hou daar wel rekening mee voor als je dit proces ook wilt doen.

Dat is eigenlijk hoe het is gegaan met het hele project naar TRAVELANLONG toe. Maar.. 1 ding zat mij nog dwars…

Engelstalig of Nederlands?

Ik weet dat ik bezoekers en lezers heb uit het buitenland, Europa, maar ook Amerika vooral. Als ze mijn site bezoeken staan de basic dingen, zoals kopjes in de widgets (About Me, Find a Blogpost, Latest Blogposts) in het Engels. Ik vind dat persoonlijker mooier staan. Ook TRAVELANLONG is in het engels, dus je leid buitenlandse mensen naar je bog. Maar als ze er vervolgens komen hebben ze niks aan de informatie, want mijn blogposts zijn in het Nederlands. Dus hier moest ik iets op verzinnen.

Eigenlijk was het heel simpel: Ik schrijf gewoon eerst mijn Blogpost in het Nederlands en daaronder in het Engels. Probleem opgelost!

 

Heb je nog vragen over dit hele proces? Mail me dan gerust of neem Contact met me op!

Vragen over waar TRAVELANLONG voor staat? Lees dat hier!

x Anne

ENGLISH:

Dear, dear readers … May I introduce you to my new blog: TRAVELANLONG.COM. Yes, you see it well. A completely new blog, new name and new Layout. Shall I start by telling you everything? Are you reading along?

How it all started

It started when I found someone online who was a blogging coach. Thesheapproach was her blog. I completely started reading and with my eye on the future for my blog, I could not stop. I knew that someday I would like to do more with (former) Anneblognl. I wanted to have my blog hosted and a domain name for a more professional look. That’s why I emailed a lot with Ana (thesheapproach), for some help and explanation about things. After six months of reading and e-mailing, I started making plans with what I wanted to do. I already knew that I wanted my blog to be hosted and given a domain name. Also besides, I was thinking a lot about writing in English for my foreign readers. But I also wanted the theme of what my blog looked like differently, widgets, plugins, extra tools, security, a newsletter, everything was in my head.

Hosting

After a little more than half a year, I started to buy the Blogging Course Ebook by Ana. I just needed more information if I wanted to continue this 🙂 Although I still had the same blog, I started reading it. I ended up with hosting and started doing some research. Bluehost was an option but I discovered that the program was not for me. I started searching for Dutch hosting companies. I came across blogs that wrote about hosting and gave other hosting companies reviews. That’s what I was looking for, I thought: being able to make a good comparison between different companies.

Then I noticed something: the SiteGround company. An English hosting company with a data center in Amsterdam. I went to visit their site and read more about what they had to offer. A clear website, for me with all the trimmings. Of course I had some questions, and so, just like with Bluehost, I went to visit their live chat. Super help, I can’t say anything else. We were back a few months later and went to talk to my mother about this. She was very enthusiastic and also went to view the website and together I finally registered with Siteground! In the meantime, I had already come up with a new name in those months, because I wanted to start a fresh new one. Everything filled in and tada, there was TRAVELANLONG!

The blog

Okay! The host “hassle” was arranged and I could finally start thinking about what I wanted to happen within the blog. Through the blogs and the Ebook from Ana I also ended up at CreativeMarket. A market where you can buy templates and everything related to your layout of Social media, but also websites. I bought a theme there for little (you can indicate your price indication) and installed everything. Super handy, because with my template (I think each one) is an instruction on how to install everything. I spent several days trying to get everything right, so keep that in mind if you want to do this process.

That is actually how it went with the entire project to TRAVELANLONG. But .. one thing still bothered me …

English or Dutch?

I know that I have visitors and readers from abroad, Europe, but especially America. When they visit my site: the basic things, such as headlines in the widgets (About Me, Find a Blogpost, Latest Blogposts) are in English. I think that it looks more personal. TRAVELANLONG is also in English, so you lead foreign people to your blog. But when they come here they have no use for the information, because my blog posts are in Dutch. So I had to come up with something.

In fact, it was very simple: I just write my Blogpost first in Dutch and below it in English. Problem solved!

 

Do you have any questions about this entire process? Feel free to mail me or Contact me!

Questions about what TRAVELANLONG stands for? Read that here!

x Anne